2015 VOL 1, ISSUE 3


Journal Of Accounting, Finance And Auditing Studies

2015, Vol 1, Issue 3

ISSN: 2149 – 0996

Field: Accounting, Finance, Auditing Studies

Type: Peer-Reviewed Journal

Publishing Period: Quarterly In Year


Cover Page                                Contents                                Editorial Board


Şükran GÜNGÖR TANÇ
Kurumsal Yönetim Uygulamaları Kapsamında Etik Kurallar: Borsa İstanbul’da
Faaliyet Gösteren Şirketler Üzerinde Bir Araştırma (Ethical Codes Within
Corporate Governance Practices: A Research On Companies Operating In ISE)

 Abstract  Full Text

Erkan ÖZTÜRK
Muhasebedeki Değerleme Yaklaşımları Üzerine Kültürel Bir Değerlendirme
(A Cultural Assessment on Measurement Basis of Accounting)

 Abstract  Full Text

Adnan DÖNMEZ, Kürşad ÇAVUŞOĞLU
Hilelerin Ortaya Çıkarılması Bakımından Bağımsız Denetim İle Adli Muhasebenin Karşılaştırılması

(The Comparison Of Independent Audit And Forensic Accounting In Terms Of Exposing Fraud)

 Abstract  Full Text

Oğuzhan KODALAK, Bayram TOPAL, Ahmet Selçuk DİZKIRICI
Dış Ticarette Akreditifli Ödemeler: UCP 600’e Göre Bankalarda Güncel Örnek Uygulamalar

(Letter of Credits in Foreign Trade: Current Applications at Banks According to UCP 600)

 Abstract  Full Text

Burcu DEMİREL UTKU, İbrahim EROL
Lisans Öğrencilerinin Muhasebeye Giriş Dersine Yönelik Algılamalarının Belirlenmesi

(Determination of Undergraduate Students’ Perceptions for the Introduction of Accounting Courses)

 Abstract  Full Text

Ahmet GÖKGÖZ, Hilal ÖZDEMİR
Dış Ticarette Teslim ve Ödeme Şekillerinin TMS 18 Hasılat Standardı Çerçevesinde İncelenmesi

(The Analysis of Delivery and Payment Types in Foreign Trade within the Frame of TAS 18 Revenue Standard)

 Abstract  Full Text

Çağrı KÖROĞLU, Hüseyin Önlem ERSÖZ
Muhasebe Meslek Mensuplarının Bakış Açılarından Kurumsal Sosyal Sorumluluk Muhasebe İlişkisi

(The Relationship Between Corporate Social Responsibility And Accounting With The Perspective

Of Professional Accountants)

 Abstract  Full Text

Süleyman UYAR, Esin YELGEN
The Use Of Linear Programming In Audit Task Planning

 Abstract  Full Text

Fatih ŞENTÜRK, Hakkı FINDIK
Türkiye’deki Akademik Dergilerde Çevre Muhasebesi Alanında 2006–2014
Yılları Arasında Yayınlanmış Bilimsel Makalelerin İçerik Analizi
(A Content Analysis of The Articles Subject Environmental Accounting Field
Published in Academic Journals in Turkey Between 2006–2014)

 Abstract  Full Text

Creative Commons License
JAFAS is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Check Also

2022 VOL 8, ISSUE 4

Journal Of Accounting, Finance And Auditing Studies 2022, Vol 8, Issue 4 ISSN: 2149 – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen − ten =