2015 VOL 1, ISSUE 4


Journal Of Accounting, Finance And Auditing Studies

2015, Vol 1, Issue 4

ISSN: 2149 – 0996

Field: Accounting, Finance, Auditing Studies

Type: Peer-Reviewed Journal

Publishing Period: Quarterly In Year


Cover Page                                Contents                                Editorial Board


Hüseyin Ali KUTLU, Seyhan ÖZTÜRK
Muhasebe Eğitiminde “Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri”

Üzerine Görüşler (Opinions About “Alternative Methods of Evaluation and

Quantification” in Accounting Education)

 Abstract  Full Text

Fatih ÖZKAN, Cenk AKSOY
Muhasebe Meslek Mensuplarının Tükenmişliğine Etki Eden Faktörler: Gaziantep

İlinde Bir Alan Araştırması (Factors that Effect to Burnout Levels of the Accounting

Professionals: An Area Research in the City of Gaziantep)

 Abstract  Full Text

Ayça AKYATAN, Filiz ANGAY KUTLUK
Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin Etik Karar Alma Sürecini Etkileyen Faktörler

Üzerine Bir Araştırma (A Research About The Factors That Affect The Ethical

Decision Process Of The Students Taking Accounting)

 Abstract  Full Text

Ahmet GÖKGÖZ, Fatih ŞENTÜRK
Borsa İstanbul’da İşlem Gören Şirketlerin Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Hiyerarşisinde

Kullandıkları Seviye Girdilerinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma

(A Research on Determination of Input Levels Used In Fair Value Measurement

Hierarchy By Firms Listed in Borsa Istanbul)

 Abstract  Full Text

Emin ZEYTİNOĞLU
Faaliyet Bölümleri Standardı Doğrultusunda Bölümsel Bilginin Açıklanması:
Borsa İstanbul Örneği (Disclosure of Segment Information in Accordance with

the Operating Segment Standard: The Case of Borsa Istanbul)

 Abstract  Full Text

Ahmet AKTÜRK
Konaklama İşletmelerinde Etkin Bir İç Kontrol Sisteminin Tesisi Bağlamında
Muhasebe Sistem Organizasyonu: Bir Vaka Analizi (Accounting System Organization

in Accommodation Sector in Context of Effective Internal Control: A Case Analysis)

 Abstract  Full Text

Ahmet TANÇ, Adil ÖZHAN
KOBİ’lerde İç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesi ve Kayseri’deki İmalat Sanayi

İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma (Evaluating the Internal Control System in

SMEs and A Study of the Manufacturing Industry in Kayseri)

 Abstract  Full Text

Osman TURGUT, Fatih Burak GÜMÜŞ
Entelektüel Sermaye Üzerinde Kalite Yönetim Sistemi Uygulamasının Finansal
Etkisi: Borsa İstanbul İnşaat ve Bayındırlık İşleri Sektöründeki Şirketler Üzerinde
Analiz Çalışması (Financial Effect of Quality Management System on Intellectual

Capital: An Analysis Application on Firms that Quoted to Construction And Public
Works Sector in Istanbul Stock Exchange)

 Abstract  Full Text

Creative Commons License
JAFAS is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Check Also

2022 VOL 8, ISSUE 4

Journal Of Accounting, Finance And Auditing Studies 2022, Vol 8, Issue 4 ISSN: 2149 – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 − nine =